Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

 Chi tiết: Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 
                Nghị quyết gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
Các tin khác