ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 Thứ sáu, ngày 24-04-2015

    Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Các cổ đông đã cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của cổ đông liên quan đến kết quả hoạt động SXKD 2014 và phương hướng SXKD 2015.
   Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của các Cổ đông trực tiếp đại diện và ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp nhất trí với tỷ lệ 100%.
Chi tiết: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội


Các cổ đông tham dự đại hội

Các tin khác